ymmv.pl

Aktualizacje strony WWW: Aktualizacje bloga: Muzyka z last.fm: Programy komputerowe:

Wykaz aktów prawnych - ochrona środowiska, gospodarka odpadami - aktualizacja 2016-08-19 12:03;

Nowe galerie foto - aktualizacja 2013-12-17 22:33;

Rozmaite fotki kolejowe - aktualizacja 2013-07-21 01:28;

Pociag Papieski w Tychach 30.05.2009 (foto) - aktualizacja 2013-07-21 01:28;

Fotki autobusów - aktualizacja 2013-07-21 01:24;

Galeria foto: kaktusy - aktualizacja 2013-07-21 01:24;

Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa - aktualizacja 2013-03-02 21:03;

Demonstracja usługi lokalizacyjnej "Gdzie Jesteście" - sieć Idea (Orange) - aktualizacja 2011-03-27 22:28;

Demonstracja usługi lokalizacyjnej "ERA Radar" - aktualizacja 2011-03-27 22:27;

Polecane linki - aktualizacja 2009-07-12 22:34;


Gospodarka odpadami, ochrona srodowiska

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze - Dz.U. 2016 poz. 1131

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. 2013 poz. 21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów - Dz.U. 2012 poz. 676

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz.U. 2012 poz. 645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dz.U. 2012 poz. 630

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. 2012 poz. 529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż - Dz.U. 2012 poz. 511

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 - Dz.U. 2012 poz. 507

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Dz.U. 2012 poz. 506

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2012 poz. 460

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018

Kalendarz na rok 2019

Limit wysokości wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł, a na IKZE 5718,00 zł

Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015

Jak wydrukować plik PDF zabezpieczony przed drukowaniem?

Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2014

bla bla bla... używam ciasteczek (cookies)... bla bla bla...

Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2013


Znalezione:

Szef Komisji Europejskiej: Jêzyk angielski traci na znaczeniu w Unii

Dzięki nauce języków w dzieciństwie, łatwiej uczymy się obcych słów w dorosłości

003: DLACZEGO TWOJA PRZYJACIÓŁKA PRZYSWAJA SZYBCIEJ JĘZYK OBCY NIŻ TY - EnglishTeaTime

Mały Dziennik

Autorzy i tłumacze po raz pierwszy dostali honoraria z tytułu wypożyczeń bibliotecznych

Z językiem polskim na spacer, czyli nauka języka bez podręcznika | wszystko o dwujęzyczności

Obowiązkowa nauka języka w UK - wielkie OBURZENIE! Polski kontra angielski!

Nauka języka obcego – indywidualnie czy w grupie?

Nauka języka hiszpańskiego w weekend - dobre praktyki

Naukę języka obcego można odliczyć w kosztach podatkowych


Ulubione:

Read our news ...


Ostatnie ceny paliw:
Read our news ...